Handels-, abonnements- & leveringsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af Helle Svensson ApS, Kanalvej 3, 3. sal lejl. 7 2800 Lyngby. Mail: kontakt@hellesvensson.dk CVR: 40197672. 

1. Definitioner og generelle betingelser

1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Helle Svensson ApS.

1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle projekter hos Helle Svensson ApS 

1.3. Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af/fra Helle Svensson ApS og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart. 

1.4. Ved ”kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler Helle Svensson ApS et projekt. 

1.5. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne. 

1.6. Helle Svensson ApS indgår konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder der faktureres pr. forbrugt tid. 

2. Priser og betaling 

2.1 Helle Svensson ApS fakturerer konsulenttimer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver, hvis ikke andet er nævnt. En mindre opgave forekommer, når der ikke aftales fastpris for projektet. 

2.2. Helle Svensson ApS fakturerer månedsvis bagud.

2.3. Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse. 

2.4. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke selvstændigt, men er en del af faste aftaler ud fra en rimelighedsbetragtning. 

2.5. Helle Svensson ApS pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling. 

2.6. Helle Svensson ApS opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats. 

2.7. Ved onlinekøb kan du betale med VisaDankort, VISA og Mastercard. Du modtager straks efter købet en faktura på e-mail til den opgivne e-mail-adresse. Helle Svensson ApS gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Digitale produkter leveres straks efter køb via e-mail eller med adgangskode til et lukket forum. Det digitale produkt fremsendes til den e-mail, som køber har indtastet i ordre-feltet. Digitale produkter refunderes eller returneres ikke.

3. Åbne workshops, kurser, foredrag og events

3.1 Framelding: Ved mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Kontakt os da på kontakt@hellesvensson.dk med information om, hvem der overtager din plads. 

4. Rettigheder 

4.1. Alle rettigheder til det udførte konsulent arbejder tilhører kunden.

4.2. Køb af online-produkter, webinarer og andre online arrangementer hos Helle Svensson ApS er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører Helle Svensson ApS.

Alle online-produkter er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med Helle Svensson ApS.

5. Tavshedspligt og referencer 

5.1. Helle Svensson ApS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt. 

5.2. Helle Svensson ApS har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference. 

6. Force majeure 

6.1. Helle Svensson ApS er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Helle Svensson ApS er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Helle Svensson ApS forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Helle Svensson ApS ikke er herre over, og som Helle Svensson ApS ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet. 

7. Tvister 

7.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Københavns Byret som første instans. 

>